Hvordan og hvem gør hvad– renovation i afd. 11 – Odinsgård
Reglen er at alle de beboere der kan selv – skal selv sørge for at sortere og afleverer deres affald på de anviste steder (se ordensreglementet, under affald) man kan få hjælp af servicepersonalet i særlige tilfælde.
Det er ikke tilladt at aflevere affald og genbrug udenfor de etablerede indkast dvs. at der ikke må stilles effekter til genbrugspladsen i sorteringsskuret og heller ikke ved siden af de nedgravede containere.
De nedgravede containere bliver tømt for restaffald hver uge og hver anden uge bliver papir og pap, samt glas, plast og metal tømt af Miljøteam.

Service personalet sørger for:

 • At hver morgen tjekkes der for eventuelle uretmæssige genstande som beboerne har sat i sorteringsskuret eller ved de nedgravede containere og fragter det fra sorteringsskuret til genbrugspladsen.
 • Påser om den nedgravede affaldsløsning fungere optimalt og tilkalder MiljøTeam/reparation, hvis/når det er nødvendigt.
 • Hjælper de beboerne, der ikke selv kan/magter at flytte store ting til genbrugspladsen (Beboeren skal rette henvendelse til servicekontoret for aftale).
 • Vejleder beboerne om håndtering af affald, herunder oplyser om Facebooksiden, ting bortgives mm. bla. ved ind- & udflytning
 • Opfølgning via sms til beboerne, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen sørger for:

 • Løbende skriftlig information til beboerne om nye affaldsløsninger og tiltag.
 • Holder informationsmøder med beboerne.
 • Underviser i motioner dit affald.
 • Udarbejder affaldsinformation.
 • Evt. kalender med afhentningstider af affald og genbrug til genbrugspladsen
 • Information og sæson ordninger, haveaffald, juletræer mm.
 • Oplysninger om genbrugspladsens åbningstider.
 • Opfølgning af informationer på afdelingens Facebook og hjemmeside.
 • Information om udlån af trailer, sækkevogn og trækvogn.
 • Hjælper med nej tak til reklamer og aviser.
 • Følger op på Århus Kommunes renovationsreglement, afdelingens
 • ordensreglementer mm.
 • Følger op på affaldsmængder og sorteringsgrad
 • Og massere af opfølgning og opfølgning på sms.
 • Sørger for skilte + klæbeskilte til sorteringskur, gamle nedfaldsskakte, nye
 • containere mm.
 • Informations skilte vedr. genbrug og affald på loft og kælderrum, samt ordning vedr. trailer, sækkevogn og trækvogn.

Beboerne sørger selv for:

 • At sorterer affald og bringer det til div. containere og indkast
 • Fragter selv affald og genbrug til genbrugspladsen
 • Taler med serviceleder eller bestyrelsen, når de er i tvivl eller har problemer.
 • Laver eventuelt aftaler med servicekontoret, når beboeren ikke selv kan fjerne effekter. (Der gælder særlige regler for hjælp af servicepersonalet)

Muligheder for selvhjælp:

 • Trailer, trækvogn og sækkevogn kan lånes (se informationsskiltet i sorteringsskuret, vaskeriet & hjemmesiden)

Sortering foregår således ved:

Sorteringskuret ved nr. 195

 • Batterier.
 • Elpære, sparepære, LED pærer lysstofrør (Farligt affald)
 • Spraydåser (Farligt affald)
 • Småt elektronik, bla. adaptere og ledninger fra telefoner og pc.
 • Mælkelåg – til velgørende formål
 • Split/dåseringe – til velgørende formål

De 4 nedgravede containere bruges til

 • 2 til restaffald
 • 1 til glas, plast & metal
 • 1 Papir & småt pap.

Sæsonordninger

 • Haveaffald
 • Juletræer

Dette skal på grenbrugspladsen ved Holmstrup

 • Maling & opløsningsmidler, Lak & lim (Farligt affald)
 • Flamingo
 • Haveaffald (afleveres i klare sække, følg informationen ved containeren)
 • Møbler mv. til genbrug.
 • Tøj til genbrug (opsamlingscontainer til folkekirkens nødhjælp)
 • Stort brandbart
 • Stort metal

Medicinrester SKAL afleveres på apoteket.

Service personalet kan hjælpe med fjernelse af effekter i særlige tilfælde.
Da udgangspunktet er at beboerne er selvhjulpne, så forventes det at de beboere der ikke fejler noget eller dem der har mulighed for at få hjælp af familie eller venner eller naboer selv sørger for at håndtere deres affald eller genbrug på den retmæssige måde.
Der er dog mulighed for at få hjælp, når man f.eks. er svagelig eller syg. Den
hjælp kan få ved at henvende sig til servicekontoret i deres åbningstid og lave en aftale om afhentning.
Det er ikke tilladt at have affald eller genbrug stående på svalegange og
adgangsstier, sorteringsskuret eller ved de nedgravede containere.